ALGEMENE VOORWAARDEN CLEANCARTS

Vastgesteld door:
Lightshine BV h.o.d.n. CleanCarts Laatste wijziging: 17 december 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Werkzaamheden:
Het reinigen van winkelmandjes, winkelwagens en trolleys.
Partijen:

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEANCARTS

 

Vastgesteld door:
Lightshine BV h.o.d.n. CleanCarts
Laatste wijziging: 17 december 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Werkzaamheden:
Het reinigen van winkelmandjes, winkelwagens en trolleys.
Partijen:
Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.

Opdrachtnemer:
Lightshine BV (Hierna te noemen CleanCarts)
Object
De te reinigen winkelmandjes, winkelwagens en -trolleys.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
1. Nadat door partijen de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door ondertekening van het opdrachtformulier, mag CleanCarts er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdracht volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging CleanCarts middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
2. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
3. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.
4.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid 2 en artikel 9 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onder aanneming
1. CleanCarts zal de uitvoering van de overeenkomst geheel zelf, dan wel door haar franchisenemers (laten) verrichten.
2. Indien CleanCarts de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) door franchisenemers laat verrichten zijn de bepalingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. De werkzaamheden zullen overeenkomstig de orderbevestiging worden uitgevoerd
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan CleanCarts, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
3. Indien het CleanCarts tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
4. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met zaterdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel CleanCarts, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contract naleving en controle
1. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever, CleanCarts onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
2.
3. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
* een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
* een redelijke termijn waarbinnen CleanCarts de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
4. Indien door CleanCarts de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal CleanCarts van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan CleanCarts gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en CleanCarts een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen
1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. CleanCarts is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
2. In overleg met CleanCarts zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van CleanCarts voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals buitenterrein en dergelijke.

Artikel 9 Prijs
1. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op het aantal te reinigen objecten. Plaatselijk beperkende of kostenverhogende omstandigheden kunnen door CleanCarts bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van CleanCarts prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
3. CleanCarts heeft het recht de tarieven voor haar dienstverlening eenmaal per kalenderjaar, zonder nadere aankondiging, aan te passen conform de mutatie van het indexcijfer voor consumentenprijzen (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 10 Betaling
1. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
3. CleanCarts is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.
4. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen met de vordering die CleanCarts heeft, te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Wanneer CleanCarts goederen aan de opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen, behoudt CleanCarts zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. CleanCarts is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. CleanCarts is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van CleanCarts, diens personeel of franchisenemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 2.500.000 per gebeurtenis. Boven € 2.500.000 is CleanCarts niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van CleanCarts een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
2. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor CleanCarts tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. CleanCarts is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
3. De opdrachtgever vrijwaart CleanCarts voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
4. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Relatiebeding
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van CleanCarts met CleanCarts, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en CleanCarts en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van CleanCarts in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten CleanCarts om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
2. Indien zonder toestemming van CleanCarts door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan CleanCarts een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging
1. Het abonnement wordt geacht te zijn aangegaan voor tenminste de duur conform de overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2. Na de duur van de oorspronkelijke overeenkomst kan het abonnement door beide partijen tegen het einde van iedere kalendermaand worden opgezegd. 
3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
4. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
5. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Contractwisseling en werkgelegenheid
1. CleanCarts zal zijn personeel belonen conform de wettelijke voorwaarden. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. CleanCarts vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
2. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met CleanCarts, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch in besteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 Overmacht
1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen CleanCarts en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Geschillen
1. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Raad van Arbitrage. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.
2. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
3. De Raad van Arbitrage zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.