Whatsapp icon
watermark
Home
arrow
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

CleanShopping B.V. handelt onder de namen CleanShopping en CleanCarts. Zij staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 89955102, en is gevestigd en kantoorhoudende te Monster (Nederland).

 

Artikel 1 - Definities

1.      CleanShopping B.V.:  de opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2.      Klant: de wederpartij van CleanShopping B.V., de opdrachtgever, de afnemer, degene (rechtspersoon of natuurlijk persoon) met wie CleanShopping B.V. een overeenkomst is aangegaan.

3.      Partijen: CleanShopping B.V. en klant gezamenlijk.

4.      Overeenkomst: de overeenkomt tussen CleanShopping B.V. en klant

  

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CleanShopping B.V. 

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1.      Aanbiedingen en offertes van CleanShopping B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.      Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand (én zolang de voorraad strekt) geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.      Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.      Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Artikel 4 - Aanvaarding 

1.      Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CleanShopping B.V. zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding (om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen) in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.      Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt CleanShopping B.V. slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Artikel 5 - Prijzen en Tarieven

1.      Alle prijzen die CleanShopping B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals andere belastingen, administratiekosten, heffingen, invoerrechten, verzekering, verpakking, reis-, verzend- of transportkosten, en zulks tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen tussen partijen.

2.      Alle prijzen die CleanShopping B.V. hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website, in e-mailcorrespondentie of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CleanShopping B.V. te allen tijde wijzigen. 

3.      Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die CleanShopping B.V. niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.      De Klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of anderszins volgt uit overheids-/Europeesbeleid.

5.      De prijs met betrekking tot een dienstverlening en/of levering wordt door CleanShopping B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren / aantal stuks.

6.      De prijs wordt berekend volgens de vastgestelde (uur)tarieven en stuksprijzen van CleanShopping B.V., geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden en/of levering verricht, tenzij een afwijkend tarief of prijs is overeengekomen.

7.      Indien partijen voor een dienstverlening en/of levering door CleanShopping B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.      CleanShopping B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9.      Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CleanShopping B.V. de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10.      Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11.      CleanShopping B.V. heeft het recht de prijzen aan te passen naar redelijkheid en billijkheid, gekeken naar prijsindex, fabrieks- en leveranciersprijzen en andere kostprijsfactoren. 

12.      CleanShopping B.V. heeft haar tarieven inzichtelijk en zijn te allen tijde door de klant op te vragen door middel van een offerte.

13.      De Klant heeft het recht om de overeenkomst met CleanShopping B.V. op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Klant dient dit van te voren kenbaar te maken, namelijk 4 weken voor de eerst geagendeerde afspraak waarop de te leveren dienst door CleanShopping B.V. uitgevoerd gaat worden.

 

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

1.      CleanShopping B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 

2.      De klant dient (het restant van de) betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van de dienst en/of het product te hebben voldaan.

3.      Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat CleanShopping B.V. de klant hiervoor schriftelijk een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

4.      CleanShopping B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten en/of producten.

 

Artikel 7 - Gevolgen niet tijdig betalen

1.      Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CleanShopping B.V. gerechtigd een rente van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente c.q. wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt) in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.      Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CleanShopping B.V.

3.      De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.      Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke komen voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt.

5.      Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CleanShopping B.V. zijn verplichtingen aan de klant opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

6.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van CleanShopping B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

7.      Weigert de klant zijn medewerking aan c.q. werkt onvoldoende mee aan de uitvoering van de overeenkomst door CleanShopping B.V., dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CleanShopping B.V. te betalen. 

 

Artikel 8 - Recht van reclame 

1.      Zodra de klant in verzuim is, is CleanShopping B.V. gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.      CleanShopping B.V. roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.      Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan CleanShopping B.V., tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4.      De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een individuele consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 10 - Retentierecht 

1.      CleanShopping B.V. kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van CleanShopping B.V. heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.      De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan CleanShopping B.V.

3.      CleanShopping B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht.

 

Artikel 11 - Verrekening

In het geval de klant eveneens leverancier van CleanShopping B.V. is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CleanShopping B.V. te verrekenen met een vordering op CleanShopping B.V.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud 

1.      CleanShopping B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van CleanShopping B.V., op grond van welke met CleanShopping B.V. gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan CleanShopping B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten/zaken terugnemen. 

3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4.      Indien CleanShopping B.V. een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft CleanShopping B.V. het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente op de klant te vorderen.

 

Artikel 13 - Levering

1.      De klant is verplicht de diensten en/of producten af te nemen op het moment dat CleanShopping B.V. deze bij hem/haar uit gaat voeren, aflevert of doet leveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst of afspraak plaats gaan vinden en/of te beschikking worden gesteld.

2.      Levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt

3.      Levering van producten vindt plaats op de/een vestiging van CleanShopping B.V., tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.      Levering van diensten vindt plaats op de locatie van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

5.      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

6.      CleanShopping B.V. is gerechtigd de goederen onder rembours te leveren.

7.      CleanShopping B.V. is gerechtigd, maar niet verplicht de gekochte producten namens en voor rekening van koper te verzekeren.

8.      Indien de overeengekomen betaling niet of niet op tijd worden voldaan, heeft CleanShopping B.V. het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen betaling alsnog is voldaan. 

9.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan CleanShopping B.V. kan tegenwerpen.

 

Artikel 14 - Levertijd 

1.      De door CleanShopping B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan CleanShopping B.V. door CleanShopping B.V. schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3.      Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij CleanShopping B.V. niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Artikel 15 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

  

Artikel 16 - Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  

Artikel 17 - Verpakking en verzending

1.      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, dit betreft gebreken waarbij CleanShopping B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.      Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij/zij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan CleanShopping B.V., dit betreft gebreken waarbij CleanShopping B.V. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 18 - Verzekering

1.      De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o  geleverde zaken/eigendommen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o  zaken/eigendommen van CleanShopping B.V. die bij de klant aanwezig zijn

o  zaken/eigendommen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.      De klant geeft op eerste verzoek van CleanShopping B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 19 - Bewaring 

1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 20 - Uitvoering diensten

Hoewel CleanShopping B.V. zich inspant al haar diensten zo goed mogelijk uit te voeren, draagt zij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

 Artikel 21 - Garantie

1.      Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CleanShopping B.V. enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

2.      De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3.      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant en derden, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

5.      Garantieduur is 1 jaar. 

6.      De (technische) onderdelen van hygiëne station zijn getest en afgestemd op de samenstelling van ons desinfectiemiddel, waardoor wij garantie kunnen bieden. De klant is vrij om te kiezen voor andere desinfectiemiddelen maar bij gebruik hiervan komt de garantie te vervallen doordat de ingrediënten van andere middelen nadelige effecten kunnen hebben op het station. 

 

Artikel 22 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.      CleanShopping B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.      CleanShopping B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.      De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CleanShopping B.V. tijdig en zonder belemmeringen kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.      Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CleanShopping B.V. tijdig en zonder belemmeringen kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 23 - Informatieverstrekking door de klant 

1.      De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan CleanShopping B.V.

2.      De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.      Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CleanShopping B.V. de betreffende bescheiden. 

4.      Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CleanShopping B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 24 - Duur van de overeenkomst 

1.      De overeenkomst tussen CleanShopping B.V. en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan, dan geldt tijdens de duur van de overeenkomst voor ieder der partijen een opzegtermijn van 1 maand, en eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3.      Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn dient de klant CleanShopping B.V. schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Artikel 25 - Intellectueel eigendom 

1.      CleanShopping B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle machines, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.      De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CleanShopping B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 26 - Boetebeding

 1.   Indien de klant artikel 25 van deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij/zij voor elke overtreding ten behoeve van CleanShopping B.V. een onmiddellijk opeisbare boete. Deze boete bedraagt € 1.000,-.

2.   Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.   Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4.   Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van CleanShopping B.V. waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 27 - Vrijwaring

De klant vrijwaart CleanShopping B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CleanShopping B.V. geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 28 - Klachten

1.      De klant dient een door CleanShopping B.V. geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CleanShopping B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat CleanShopping B.V. in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient daarbij aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

4.      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CleanShopping B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan welke zijn overeengekomen.

5.      Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van CleanShopping B.V. deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan CleanShopping B.V. en zullen partijen zich inspannen om zonder tussenkomst van derden tot een oplossing te komen.

6.      Wanneer de in dit artikel omschreven procedure niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant zich wenden tot Arbitrage. 

 

Artikel 29 - Ingebrekestelling

1.      De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CleanShopping B.V.

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CleanShopping B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Artikel 30 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Indien CleanShopping B.V. een overeenkomst aangaat waarin meerdere klanten zijn verenigd, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de daarin opgenomen afspraken en de volledige betalingen die zij op grond van die overeenkomst aan CleanShopping B.V. verschuldigd zijn. 

  

Artikel 31 - Aansprakelijkheid CleanShopping B.V.

1.      CleanShopping B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid in het handelen door CleanShopping B.V.

2.      Indien CleanShopping B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.      CleanShopping B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan of geleden door derden.

4.      Indien CleanShopping B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 32 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CleanShopping B.V. vervalt in elk geval 2 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

 Artikel 33 - Recht op ontbinding

1.      De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CleanShopping B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.      Is de nakoming van de verplichtingen door CleanShopping B.V. niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CleanShopping B.V. in verzuim is. 

3.      CleanShopping B.V. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien CleanShopping B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Artikel 34 - Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CleanShopping B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CleanShopping B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van CleanShopping B.V. onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van CleanShopping B.V. kan worden verlangd. 

2.      Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals (burger)oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.      Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor CleanShopping B.V. één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CleanShopping B.V. er weer aan kan voldoen. 

4.      Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.      CleanShopping B.V. is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 35 - Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

  

Artikel 36 - Wijziging algemene voorwaarden

1.      CleanShopping B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal CleanShopping B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.      Klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Artikel 37 - Overgang van rechten

1.      Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CleanShopping B.V.

2.      Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 38 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.      Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CleanShopping B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 39 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.      Elk geschil tussen de klant en CleanShopping B.V. zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


 Opgesteld/gewijzigd op 14 februari 2024.

Over ons

Het is ons doel om te ontzorgen op het gebied van hygiëne en desinfectie. Wij denken met onze klanten mee en hechten veel waarde aan samenwerkingen voor de lange termijn.

Lees meer
Beeldimpressie
Logo watermerk

Direct een offerte aanvragen?

Offerte aanvragen
Logo

Adresgegevens

CleanShopping (Headquarters)

Vlotlaan 186
2681 TV Monster
Nederland

CleanShopping Malaga

Avenida Costa galera 30
Bloque 5 Primero A
29693 Estepona, Málaga
España

Contactgegevens

Socials

CleanShopping BV

BTW: NL865164174B01

KVK: 89955102

CleanShopping International BV

BTW: NL865163534B01

KVK: 89953304

CleanShopping © 2024

Gerealiseerd door: STRIXI